PASLAUGŲ SĄLYGOS

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS PASLAUGŲ SUTARTIES SĄLYGAS, NES JOSE YRA SVARBIOS INFORMACIJOS APIE JŪSŲ TEISINĖS TEISĖS IR GYNIMO PRIEMONES.

1. APŽVALGA
Šią paslaugų teikimo sąlygų sutartį („Sutartis“) sudaro Conkretu.com ir Jūs, ir ji įsigalioja nuo datos. Jūsų naudojimosi šia svetaine https://Conkretu.com (toliau – Svetainė) arba elektroninio priėmimo datos.
Šioje Sutartyje nustatytos bendrosios naudojimosi http://www.conkretu.com, taip pat per šią Svetainę įsigytų ar pasiekiamų produktų ir (arba) paslaugų (toliau – „Paslaugos“) sąlygos. Nesvarbu, ar jūs tiesiog naršote arba naudodamiesi šia svetaine ar įsigydami Paslaugas, jūsų naudojimasis šia svetaine ir jūsų elektroninis sutikimas su šia Sutartimi reiškia, kad perskaitėte, suprantate, pripažįstate ir sutinkate laikytis šios sutarties mūsų privatumo politikos. Sąvokos „mes“, „mes“ arba „mūsų“ reiškia įmonę. Sąvokos „jūs“, „jūsų“, „vartotojas“ arba „klientas“ reiškia bet kurį asmenį ar subjektą, kuris sutinka su šia Sutartimi, naudojasi mūsų svetaine, turi prieigą arba naudojasi Paslaugomis. Nelaikoma, kad jokia šios Sutarties nuostata suteikia trečiosioms šalims teisių ar naudos.
Bendrovė savo nuožiūra gali keisti arba modifikuoti šią Sutartį ir bet kokią politiką ar susitarimus, kurie yra čia įtraukti, bet kuriuo metu, ir tokie pakeitimai ar modifikacijos įsigalioja iš karto po paskelbimo šioje svetainėje. Jūsų naudojimasis šia svetaine ar Paslaugomis po tokių pakeitimų ar modifikacijų reiškia, kad sutinkate su šia Sutartimi su paskutiniais pakeitimais.
JEI NESUTINKATE LAIKOTIS ŠIOS PASKUTINIOJO PATIKRINTOS SUTARTIES, NENAUDOKITE (AR TOLIAU NAUDOKITE) ŠIOS SVETAINĖS AR PASLAUGOMIS.

2. TINKAMUMASŠi svetainė ir paslaugos yra prieinamos tik tiems Vartotojams, kurie gali sudaryti teisiškai įpareigojančias sutartis pagal galiojančius įstatymus. Naudodamiesi šia svetaine ar paslaugomis jūs pareiškiate ir garantuojate, kad esate (i) ne jaunesnis kaip aštuoniolikos (18) metų, (ii) kitaip pripažintas galinčiu sudaryti teisiškai įpareigojančias sutartis pagal taikomus įstatymus ir (iii) esate ne asmuo, kuriam pagal Lietuvos ar kitos galiojančios jurisdikcijos įstatymus draudžiama pirkti ar gauti Paslaugas.Jei sudarote šią Sutartį įmonės ar bet kurio juridinio asmens vardu, jūs pareiškiate ir garantuojate, kad turite teisinius įgaliojimus įpareigoti tokį subjektą laikytis šioje Sutartyje nurodytų sąlygų, tokiu atveju terminai „jūs“ , „jūsų“, „vartotojas“ arba „klientas“ reiškia tokį įmonės subjektą. Jei po to, kai elektroniniu būdu sutikote su šia Sutartimi, Bendrovė nustato, kad jūs neturite teisinių įgaliojimų įpareigoti tokį subjektą, būsite asmeniškai atsakingas už šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

3. NAUDOTOJŲ ELGESIO TAISYKLĖS
Naudodamiesi šia svetaine Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad:
– Naudodamiesi šia svetaine, įskaitant bet kokį pateiktą turinį, laikysitės šios Sutarties ir visų taikomų vietinių, valstijų, nacionalinių ir tarptautinių įstatymų, taisyklių ir nuostatų.

Jūs nenaudosite šios svetainės tokiu būdu, kuris:
– yra neteisėta arba skatina ar skatina nelegalią veiklą;
– Reklamuoja, skatina vaikų pornografiją arba vaikų išnaudojimą arba užsiima ja;
– Reklamuoja, skatina ar užsiima terorizmu, smurtu prieš žmones, gyvūnus ar nuosavybę;
– Reklamuoja, skatina arba užsiima bet kokiu šlamštu ar kitais nepageidaujamais masiniais el. laiškais, kompiuterių ar tinklo įsilaužimu ar nulaužimu;
– Pažeidžia kito Vartotojo ar bet kurio kito asmens ar subjekto intelektinės nuosavybės teises;
– pažeidžia kito Vartotojo ar bet kurio kito asmens ar subjekto privatumo ar viešumo teises arba pažeidžia bet kokias konfidencialumo pareigas, kurias esate skolingi kitam Vartotojui ar bet kuriam kitam asmeniui ar subjektui;
– trukdo šios Svetainės veikimui;
– Sudėtyje yra virusų, kirminų, klaidų, Trojos arklių, kriptovaliutų kasyklų ar kitų kodų, failų ar programų, sukurtų arba galinčių naudoti daug išteklių, sutrikdyti, sugadinti arba apriboti bet kokios programinės ar aparatinės įrangos funkcionalumą, arba jie įdiegiami.

Jūs neturėsite:
– kopijuoti arba platinti bet kurioje laikmenoje bet kurią šios svetainės dalį, išskyrus atvejus, kai Bendrovė aiškiai leidžia;
– modifikuoti ar pakeisti bet kurią šios svetainės dalį ar bet kurią su ja susijusią technologiją,
– pasiekti Įmonės turinį (kaip apibrėžta toliau) arba Vartotojo turinį naudojant bet kokią technologiją ar priemones, išskyrus pačią šią svetainę.

4. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ
Be pirmiau nurodytų bendrųjų taisyklių, šio skyriaus nuostatos taikomos konkrečiai jūsų Svetainėje paskelbto Įmonės turinio naudojimui. Įmonės turinys šioje svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant, tekstą, programinę įrangą, scenarijus, šaltinio kodą, API, grafiką, nuotraukas, garsus, muziką, vaizdo įrašus ir interaktyvias funkcijas bei juose esančius prekių ženklus, paslaugų ženklus ir logotipus („Įmonių turinys“), priklauso Conkretu.com arba yra licencijuota visam laikui ir yra saugomi autorių teisių, prekių ženklų ir (arba) patentų.
Įmonės Turinys jums pateikiamas „toks, koks yra“, „toks, koks yra“ ir „su visais trūkumais“, skirtas tik jūsų informacijai ir asmeniniam, nekomerciniam naudojimui, ir jo negalima atsisiųsti, kopijuoti, atgaminti, platinti, perduoti, transliuoti, rodyti, parduoti, licencijuoti ar kitaip panaudoti bet kokiais tikslais be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo. Ši Sutartis nesuteikia jokių teisių ar licencijų pagal autorių teises, prekės ženklą, patentą ar kitas nuosavybės teises ar licenciją.

5. NUORODOS Į TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINES
Šioje svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines, kurios nepriklauso Bendrovei arba jos nekontroliuoja. Bendrovė neprisiima atsakomybės už bet kokių trečiųjų šalių svetainių turinį, sąlygas, privatumo politiką ar praktiką. Be to, Bendrovė necenzūruoja ir neredaguoja jokių trečiųjų šalių svetainių turinio. Naudodamiesi šia svetaine jūs aiškiai atleidžiate įmonę nuo bet kokios ir visos atsakomybės, kylančios dėl jūsų naudojimosi bet kokia trečiosios šalies svetaine. Atitinkamai, Bendrovė ragina jus žinoti, kai paliekate šią svetainę, ir peržiūrėti kiekvienos kitos svetainės, kurioje galite apsilankyti, sąlygas, privatumo politiką ir kitus reglamentuojančius dokumentus.

6. PAREIŠKIMŲ IR GARANTIJŲ ATSISAKYMAS
JŪS KONKREČIAI PRIPAŽĮSTATE IR SUTINKATE, KAD NAUDOSITE ŠIA SVETAINE SAVO RIZIKA, IR KAD ŠI SVETAINĖ BŪTINA TEIKIAMA „TOKIOS, KOKIA YRA“, „TOKIAI, KOKIA GALIMA“ IR „SU VISAIS TRIKIMAIS“. BENDROVĖ, JOS PAREIGŪNAI, DIREKTORIAI, DARBUOTOJAI, AGENTAI ATSISAKO VISŲ GARANTIJŲ, NUSTATYTŲ ĮSTATYMŲ, AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ, ĮSKAITANT BET JOKIAS NUMANOMAS GARANTIJAS, DĖL PAVADINIMO, PARDUOTUVĖS IR PREKYBINĖS PARDUOTUVĖS, F. BENDROVĖ, JOS PAREIGŪNAI, DIREKTORIAI, DARBUOTOJAI IR AGENTAI NESUTEIKIA AR GARANTIJŲ DĖL (I) ŠIOS SVETAINĖS TIKSLUMO, UŽBAIGUMO AR TURINIO, (II) TIKSLUMO, IŠSAUGUMO AR SUSIJUSIŲ NUORODŲ ARBA TURINIO REKLAMOS AR KITAIP) Į ŠIĄ SVETAINE, IR (ARBA) (III) PASLAUGOS, RASTUOS ŠIOJE SVETAINĖJE AR BETROSE SVETAINĖSE, SUSIJUSIOSE (PER HIPERNUORODAS, REKLAMOS REKLAMĄ AR KITU KITU būdu) SU ŠIA SVETAINE, IR BENDROVĖ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS ATSAKOMYBĖS.
BETO, JŪS KONKRETAI PRIPAŽĮSTATE IR SUTINKATE, KAD BENDROVĖS, JOS PAREIGŪNŲ, DIREKTORIAUS, DARBUOTOJŲ ARBA AGENTŲ BEI TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJAI IR PASLAUGŲ TEIKĖJAI NESUTEIKIA JOKIOS ŽODINĖS ARBA RAŠYTĖS INFORMACIJOS AR PATARIMŲ. JOKIOS RŪŠIO GARANTIJA, ATSIŽVELGIANT į ŠIĄ SVETAINĘ AR JOJE RASTAS PASLAUGAS, IR VARTOTOJAI NETURI TOKIOS INFORMACIJOS AR PATARIMAIS PASIKĖTI.
ANKSČiau pateiktas PAREIŠKIMŲ IR GARANTIJŲ ATSAKOMYBĖS ATSAKOMYBĖS TAIKOMAS VISIŠKIA ĮSTATYMAI LEIDŽIAMA mastai ir galioja bet kada nutraukus ar pasibaigus šiai Sutarčiai arba jums naudojantis šia Svetaine ar šioje svetainėje esančiomis paslaugomis.

7. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
JOKIU ATVEJU BENDROVĖ, JOS PAREIGŪNAI, DIREKTORIAI, DARBUOTOJAI, AGENTAI IR VISI TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJAI NEBUS ATSAKO JUMS AR BET KITAM ASMENIM AR SUBJEKTUI DĖL JOKIŲ TIESIOGIŲ, NETIESIOGINIŲ, ATSITIKTŲ, KONKRETŲ, TIKRŲJŲ ATSAKOMYBĖS. JOKIOS ŽALOS, KURIOS GALI DĖL (I) ŠIOS SVETAINĖS TIKSLUMO, UŽBAIGUMO AR TURINIO, (II) BET KOKIŲ SVETAINES, SUSIJUSIŲ (PER HIPERLINKES, REKLAMOS SKELBIMUS) AR KITAIS SVETAINES, TIKSLUMO, UŽBAIGUMO AR TURINIO PASLAUGOS, RASTOS ŠIOJE SVETAINĖJE AR BETROSE SVETAINĖSE, SUSIJUSIOSE (PER HIPERLINKAS, REKLAMĄJŲ REKLAMĄ AR KITU KITU būdu) SU ŠIĄ SVETAINE, (IV) BET KOKIO POBŪDŽIO ASMENINĖ SUŽALOJIMAS AR TURTINĖ žala, BET KOKIO POBŪDŽIO, (V.) ) BET KOKIO PASLAUGŲ Į ŠIĄ SVETAINĘ ARBA IŠ JOKIŲ SVETAINES, SUSIJUSIŲ (PER HIPERNUORODĄ, REKLAMĄJĄ REKLAMĄ AR KITĄ KITAĮ) SU ŠIĄ SVETAINE, NUTRAUKIMAS ARBA NUTRAUKIMĄ, (VII) JOKIŲ VIRUSŲ, KIRMŲ, TRIKČIŲ, IŠLAIDYTŲ, ĮGYVENDINĘ ORBEGAIRĘ Į ŠIĄ SVETAINĘ ARBA IŠ IR IŠ JOKIŲ SVETAINES SUSIETAS (PER HIPERNUORATUS, REKLAMUOJAMĄ REKLAMĄ AR KITĄ) Į ŠIĄ SVETAINĘ, (VIII) BET KOKS NAUDOTOJŲ TURINYS ARBA ŠMEIŠKINANTIS, PRIEKIANTIS, ĮŽEIDŽIANČIUS, ŽENGINGAS NEpilnamečiams ARBA BET KOKIAI APSAUGOTAS OBJEKTAS ARBA KITAS KLASĖS IR (ARBA) (IX) BET KOKIŲ NUOSTOLIŲ AR ŽALŲ, PATIRTŲ DĖL NAUDOJIMOSI ŠIA SVETAINE AR ŠIOJE SVETAINE RASTOMIS PASLAUGOMIS, ARBA GARANTIJA, SUTARTIS, NESKELTI AR BET KITA TEISINĖ, ARBA TEISĖ AR ĮMONĖ BUVO PRANEŠTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ, AR NE.
BETO, JŪS KONKRETIAI PRIPAŽĮSTATE IR sutinkate, kad bet koks veiksmas, kylantis iš šios Svetainės arba šioje Svetainėje ar Paslaugomis, turi būti pradėtas per vienerius (1) metus nuo ieškinio priežasties atsiradimo, priešingu atveju uždrausta visam laikui.
ANKSČIAU MINĖTAS ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS TAIKOMAS VISIŠKIA ĮSTATYMO LEIDŽIAMA mastai ir galioja bet kuriuo šios Sutarties nutraukimo ar galiojimo pabaigos arba jums naudojantis šia Svetaine ar šioje Svetainėje esančiomis paslaugomis.

8. ATMOKA
Jūs sutinkate saugoti, ginti, atlyginti žalą ir laikyti nekenksmingą Bendrovei ir jos pareigūnams, direktoriams, darbuotojams, agentams nuo bet kokių pretenzijų, reikalavimų, išlaidų, išlaidų, nuostolių, įsipareigojimų ir bet kokio pobūdžio ir pobūdžio žalos (įskaitant, be apribojimų). , pagrįstus advokatų mokesčius), kuriuos Bendrovė nustato arba patiria tiesiogiai ar netiesiogiai dėl (i) jūsų naudojimosi šia svetaine ir prieigos prie jos; (ii) pažeidėte bet kurią šios Sutarties nuostatą arba į ją įtrauktą politiką ar susitarimus; ir (arba) (iii) jūsų bet kokių trečiųjų šalių teisių pažeidimas, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokią intelektinę nuosavybę ar kitas nuosavybės teises. Žalos atlyginimo įsipareigojimai pagal šį skyrių galioja bet kuriuo atveju nutraukus ar pasibaigus šiai Sutarčiai arba jūsų naudojimuisi šia svetaine ar šioje svetainėje esančiomis paslaugomis.

9. DUOMENŲ PERDAVIMAS
Jei lankotės šioje svetainėje ne iš šalies, kurioje yra mūsų serveriai, dėl jūsų bendravimo su mumis informacija gali būti perduota už tarptautinių sienų. Lankydamiesi šioje Svetainėje ir bendraudami su mumis elektroniniu būdu, sutinkate su tokiais perdavimais.

10. SVETAINĖS GALIMYBĖ
Atsižvelgdami į šios Sutarties sąlygas ir mūsų politiką, mes dėsime komerciškai pagrįstas pastangas, kad galėtume teikti šią svetainę 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad retkarčiais ši svetainė gali būti nepasiekiama dėl bet kokios priežasties, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, periodinę techninę priežiūrą, remontą ar keitimą, kuriuos mes retkarčiais atliekame, arba dėl kitų priežasčių, kurių mes negalime kontroliuoti, įskaitant, bet neapsiribojant: , telekomunikacijų ar skaitmeninio perdavimo ryšių nutrūkimas ar gedimas arba kiti gedimai.
Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes nekontroliuojame šios Svetainės pasiekiamumo nuolat ar nepertraukiamai ir neprisiimame su tuo susijusios atsakomybės jums ar bet kuriai kitai šaliai.

11. NUTRAUKTOS PASLAUGOS
Bendrovė pasilieka teisę nutraukti bet kokių Paslaugų siūlymą ar teikimą bet kuriuo metu, be jokios priežasties ir be išankstinio įspėjimo. Nors Bendrovė deda daug pastangų, kad maksimaliai padidintų visų savo Paslaugų tarnavimo laiką, kartais mūsų siūloma Paslauga bus nutraukta. Tokiu atveju įmonė to produkto ar paslaugos nebepalaikys. Tokiu atveju Bendrovė pasiūlys panašią Paslaugą, į kurią galėsite pereiti, arba grąžins pinigus. Bendrovė nebus atsakinga jums ar jokiai trečiajai šaliai už bet kokių Paslaugų, kurias galime pasiūlyti arba palengvinti prieigą, pakeitimą, sustabdymą ar nutraukimą.

12. MOKESČIAI IR MOKĖJIMAI
Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad jūsų mokėjimas bus apmokestintas ir apdorotas Conkretu.com
Jūs sutinkate mokėti visas kainas ir mokesčius už Paslaugas, įsigytas ar gautas šioje Svetainėje tuo metu, kai užsisakote Paslaugas.
Bendrovė aiškiai pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti ar modifikuoti savo kainas ir mokesčius, o tokie pakeitimai ar modifikacijos bus paskelbti internete šioje svetainėje ir įsigalioja nedelsiant, jums nereikia papildomo įspėjimo.
Lėšų grąžinimo politika: už produktus ir paslaugas, už kuriuos gali būti grąžinami pinigai, per 14 dienų nuo įsigijimo galite prašyti grąžinti visas lėšas. Pinigai bus grąžinti per kelias dienas nuo prašymo pateikimo. Jokiu būdu neturėsite teisės susigrąžinti daugiau nei vieną pinigų už tą pačią paslaugą.

13. JOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ NAUDOS GAVĖJŲ
Nelaikoma, kad jokia šios Sutarties nuostata suteikia trečiosioms šalims teisių ar naudos.

14. VIETINIŲ ĮSTATYMŲ LAIKYMASIS
Bendrovė negarantuoja ir negarantuoja, kad šioje svetainėje esantis turinys yra tinkamas kiekvienoje šalyje ar jurisdikcijoje, o prieiga prie šios svetainės iš šalių ar jurisdikcijų, kuriose jos turinys yra neteisėtas, yra draudžiama. Vartotojai, kurie pasirenka prisijungti prie šios svetainės, yra atsakingi už visų vietinių įstatymų, taisyklių ir reglamentų laikymąsi.

15. TAIKOMI TEISĖ
Ši Sutartis ir bet koks ginčas ar pretenzija, kylanti iš ar susiję su ja ar jos dalyku ar formavimu, yra reglamentuojama ir aiškinama pagal Lietuvos įstatymus, neįtraukiant kolizinių normų.

16. GINČŲ SPRENDIMAS
Bet koks nesutarimas ar ieškinys, kylantis iš šių paslaugų teikimo sąlygų arba su jomis susijęs, bus sprendžiamas įpareigojančiame arbitraže. Bet koks toks ginčas ar pretenzija turi būti sprendžiama individualiai ir neturi būti sujungta jokiame arbitraže su jokios kitos šalies pretenzija ar ginču. Arbitražas turi vykti Lietuvoje, o sprendimas dėl arbitražo sprendimo gali būti priimtas bet kuriame jo jurisdikciją turinčiame teisme.

17. PAVADINIMAI IR ANTRAŠČIAI
Šios Sutarties pavadinimai ir antraštės yra skirtos tik patogumui ir aiškumo dėlei ir jokiu būdu negali būti naudojamos aiškinant ar interpretuojant šalių susitarimą, kaip nurodyta kitaip.

18. ATSKIRIAMUMAS
Kiekvienas šios Sutarties paktas ir susitarimas visais tikslais turi būti suprantamas kaip atskiras ir nepriklausomas paktas arba susitarimas. Jei kompetentingos jurisdikcijos teismas nustato, kad kuri nors šios Sutarties nuostata (ar nuostatos dalis) yra neteisėta, negaliojanti ar kitaip neįgyvendinama, likusioms šios Sutarties nuostatoms (ar jų dalims) tai neturės įtakos ir bus nustatyta. galioti ir vykdytina visa, ką leidžia įstatymai.

19. PREKIŲ PRISTATYMAS

1. Klientas užsakydamas prekes privalo nurodyti tikslų pristatymo adresą.
2. Prekės išsiunčiamos per 7-10 d.d., jeigu tuo metu užsakytos prekės nėra sandėlyje, mes privalome informuoti klientą dėl ilgesnio pristatymo termino į kliento nurodytą el.paštą ir /ar nurodytą tel.nr.

21. KONTAKTINĖ INFORMACIJA
Jei turite klausimų dėl šios Sutarties, susisiekite su arba mumis el. paštu: info@conkretu.com arba tel. nr.: +37065590460